Regulamin sklepu – KTW Parking Pyrzowice

§ 1 PODMIOT ODPOWIEDZIALNY

Operator platformy internetowej sprzedaży usług parkingowych pod adresem https://ktwparking.pl to: Firma Usługowa – TRZY CZTERY – Piotr Głuch – z siedzibą w ul. Transportowa 4; 42-625 Pyrzowice, wpisaną do CEiDG, NIP: 2220734679 , REGON: 240756380. zwana dalej: „KTW Parking”; Organem prowadzącym rejestr, do którego wpisana jest firma jest MINISTER ROZWOJU I TECHNOLOGII. KTW Parking zlokalizowany przy ul. Transportowa 4; 42-625 Pyrzowice;

§2 DEFINICJE

Serwis internetowy – witryna internetowa prowadzona przez firmę Trzy Cztery pod adresem internetowym https://ktwparking.pl.

Regulamin – niniejszy regulamin obowiązujący w Serwisie internetowym.

KTW Parking – czyli: Firma Usługowa – TRZY CZTERY – Piotr Głuch – z siedzibą w ul. Transportowa 4; 42-625 Pyrzowice, wpisaną do CEiDG, NIP: 2220734679 , REGON: 240756380.

Trzy Cztery – nazwa skrócona firmy.

Użytkownik – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną – korzystająca lub planująca korzystać z funkcjonalności dostępnych na portalu internetowym https://ktwparking.pl (każdy użytkownik Serwisu Internetowego).

Klient – każdy podmiot zawierający umowę za pośrednictwem Serwisu Internetowego.

Panel klienta – indywidualny panel użytkownika Serwisu internetowego, umożliwiający Użytkownikowi dostęp do informacji o złozonej rezerwacji w ramach Serwisu internetowego.

Formularz rejestracji – formularz dostępny w Serwisie internetowym, służący do utworzenia Konta.

Wyszukiwarka – narzędzie dostępne dla wszystkich Użytkowników na stronie Serwisu Internetowego, umożliwiające przeszukiwanie zawartości Serwisu.

Koszyk – element oprogramowania Serwisu internetowego, umożliwiający Użytkownikowi wybór i zakup usług parkingowych w ramach danego Zamówienia.

Zamówienie – zgłoszenie woli Klienta składane za pośrednictwem Formularza Zamówienia, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy na zakup usług parkingowych z firmą Trzy Cztery

Formularz zamówienia – formularz dostępny w Serwisie internetowym, umożliwiający złożenie Zamówienia poprzez dodanie usług do Koszyka oraz określenie warunków Umowy, w tym terminu i ceny.

Usługa – rezerwacja wyznaczonego miejsca parkingowego w określonym obszarze parkingu wraz z dodatkowymi usługami (np. transport z parkingu na terminal) dostępnymi w ramach Serwisu internetowego, będąca przedmiotem Umowy między Klientem a firmą Trzy Cztery.

Umowa – umowa zawierana za pośrednictwem Serwisu internetowego na zakup usług parkingowych od firmy Trzy Cztery.

Pliki cookies – informacje przechowywane w urządzeniu końcowym Użytkownika, umożliwiające korzystanie z Serwisu internetowego, zapewniające identyfikację Użytkownika przy kolejnych wizytach.

Operator płatności – firma obsługująca płatności elektroniczne za zakupione Usługi. Odpowiedzialnym operatorem płatności jest: usługa iMoje – ING Bank Śląski.

§ 3 WYMAGANIA TECHNICZNE

Aby korzystać z Serwisu internetowego, konieczne jest spełnienie poniższych warunków technicznych:

komputer, tablet lub smartfon;

dostęp do internetu o przepustowości min. 1 Mb/s;

system operacyjny (np. Windows 7 lub nowszy, macOS);

przeglądarka internetowa (np. Chrome, Firefox, Opea, Safari) z obsługą JavaScript;

odpowiednio zainstalowany program do przeglądania plików PDF;

włączona obsługa plików cookies;

aktywne i poprawnie skonfigurowane konto poczty elektronicznej.

Serwis wykorzystuje pliki cookies w celu zapewnienia poprawnego działania. Korzystając z Serwisu, Użytkownik wyraża zgodę na ich użycie.

§ 4 POSTANOWIENIA OGÓLNE

Niniejszy Regulamin określa zasady zakupu i korzystania z usług parkingowych przez Klientów, działanie Serwisu oraz prawa i obowiązki Użytkowników i firmy Trzy Cztery.

Regulamin określa między innymi:

  • rodzaje i zakres usług i funkcjonalności dostępnych w ramach korzystania z Serwisu internetowego;
  • warunki korzystania z Serwisu internetowego;
  • zasady korzystania z Serwisu internetowego;

Korzystanie z Serwisu internetowego jest dobrowolne.

Użytkowanie Serwisu internetowego jest bezpłatne, z wyjątkiem funkcjonalności i Usług płatnych.

Podstawowym celem Serwisu internetowego jest sprzedaż usług parkingowych Klientom.

Głównym celem Serwisu internetowego jest przeglądanie treści i zakup usług parkingowych poprzez składanie zamówień.

Klient jest odpowiedzialny za poprawność i rzetelność podanych informacji w trakcie dokonywania zakupów. Podanie błędnych danych może skutkować problemami z realizacją zamówienia.

Zabrania się Użytkownikom dostępu do nieautoryzowanych treści i funkcjonalności Serwisu internetowego, w tym do działań utrudniających jego działanie lub naruszających prawo i dobre obyczaje.

Zabrania się wykorzystywania Serwisu internetowego w sposób naruszający prywatność, dobre imię lub prawa firmy Trzy Cztery lub innych Użytkowników oraz osób trzecich.

Zabrania się używania automatycznych skryptów, programów czy urządzeń do automatycznego gromadzenia informacji oraz innych działań mogących zakłócać działanie Serwisu internetowego.

Firma Trzy Cztery dokłada wszelkich starań, aby Serwis internetowy działał prawidłowo i bezbłędnie, jednak nie gwarantuje dostępności i niezawodności Serwisu w każdym przypadku.

Firma Trzy Cztery zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian i aktualizacji w Serwisie internetowym, w tym w Regulaminie. Zmiany te będą obowiązywać od chwili opublikowania ich w Serwisie internetowym.

Firma Trzy Cztery zastrzega sobie prawo do zawieszania lub ograniczania dostępu do Serwisu internetowego w przypadku konieczności przeprowadzenia prac konserwacyjnych, aktualizacyjnych lub naprawczych.

Firma Trzy Cztery zastrzega sobie prawo do zmiany cen Usług w Serwisie internetowym. Zmiany ceny nie wpływają na Umowy zawarte przed datą zmiany cen.

W przypadku działań podejmowanych przez Użytkownika naruszających postanowienia Regulaminu, firma Trzy Cztery może podjąć działania, takie jak zablokowanie dostępu do Serwisu internetowego, zawieszenie Konta Użytkownika, anulowanie Zamówień lub złożenie roszczeń związanych z naruszeniem Regulaminu.

Dane osobowe Użytkowników przetwarzane są zgodnie z obowiązującym prawem oraz zgodnie z polityką prywatności dostępną na stronie Serwisu internetowego.

§ 5 REJESTRACJA

Korzystanie z Serwisu internetowego nie wymaga rejestracji.

Rejestracja w Serwisie internetowym jest dobrowolna i bezpłatna.

Podczas rejestracji Użytkownik jest zobowiązany do podania prawdziwych, aktualnych i kompletnych danych osobowych zgodnie z prawdą.

Użytkownik jest zobowiązany do dbania o poufność danych, tj. nr rezerwacji. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za wszelkie szkody wynikłe z dostępu do Panelu klienta przez osoby nieuprawnione.

Jeśli Użytkownik podejrzewa, że dane dostępowe do Panelu klienta zostały ujawnione osobom nieuprawnionym, zobowiązany jest do niezwłocznego poinformowania firmy Trzy Cztery.

Firma Trzy Cztery zastrzega sobie prawo do usunięcia lub zablokowania rezerwacji Użytkownika w przypadku naruszenia postanowień Regulaminu lub podejrzenia takiego naruszenia, a także w przypadku konieczności przeprowadzenia prac konserwacyjnych lub aktualizacyjnych.

§ 6 ZAMÓWIENIA

Użytkownik może składać Zamówienia w Serwisie internetowym za pomocą Formularza Zamówienia online, za pomocą formularza kontaktowego, mailowo lub telefonicznie.

Wszystkie ceny podawane są w polskich złotych i zawierają podatek VAT.

Zamówienie jest ważne, jeśli zawiera wszystkie niezbędne dane wymagane w Formularzu Zamówienia oraz zostało potwierdzone przez Użytkownika poprzez kliknięcie przycisku „Złóż rezerwację”.

Firma Trzy Cztery może skontaktować się z Użytkownikiem w celu potwierdzenia zamówienia lub uzyskania dodatkowych informacji.

Po złożeniu Zamówienia Użytkownik otrzymuje potwierdzenie złożenia zamówienia na wskazany przez niego adres e-mail.

W przypadku braku możliwości realizacji Zamówienia z przyczyn niezależnych od firmy Trzy Cztery, firma Trzy Cztery zobowiązuje się do niezwłocznego skontaktowania się z Użytkownikiem i ewentualnego zwrotu zapłaconej sumy.

Klient chcący otrzymać fakturę VAT musi podać dane do jej wystawienia. Faktura zostanie wystawiona po opłaceniu zamówienia i wysłana Klientowi na wskazany adres poczty e-mail w formie dokumentu PDF w ciągu 30 dni od zgłoszenia chęci jej otrzymania.

§ 7 PŁATNOŚCI

Do płatności za zamówione Usługi Użytkownik może wykorzystać dostępne w Serwisie internetowym metody płatności, takie jak karty płatnicze, płatności elektroniczne lub tradycyjny przelew bankowy. Użytkownik może także skorzystać z płatności na miejscu – na parkingu w formie gotówkowej, lub bezgotówkowej, kartą lub blik.

Operatorem płatności online jest firma iMoje – ING Bank Śląski

Firma Trzy Cztery zastrzega sobie prawo do zmiany dostępnych metod płatności oraz do wprowadzenia opłat za korzystanie z niektórych metod płatności.

Koszty usług są zgodne z aktualnie obowiązującą ofertą i widoczne po wpisaniu zakresu czasu i wyborze usług dodatkowych w formularzu rezerwacyjnym https://ktwparking.pl/rezerwacja-ktw_parking_pyrzowice/. Jednak cena może się różnić od wskazanego na stronie cennika min. w zależności od dostępnych rabatów, zniżek czasowych i dostępności miejsc postojowych.

§ 8 REALIZACJA USŁUGI

Firma Trzy Cztery zobowiązuje się do świadczenia Usług na rzecz Klienta w okresie i warunkach określonych w Umowie.

Realizacji Usługi zależy od dostępności miejsc parkingowych i innych czynników mogących wpłynąć na możliwość wykonania Usługi.

Zakup usługi oznacza akceptację regulaminu parkingu. Kupując usługę, akceptujesz regulamin parkingu.

Poszczególny zakup usługi umożliwia rezerwację jednego miejsca parkingowego w wyznaczonym miejscu dla jednej osoby. Usługa uprawnia do jednorazowej rezerwacji miejsca parkingowego i nie może być ponownie wykorzystana.

Dostępność miejsc parkingowych do sprzedaży oraz ich cena zależą od decyzji Trzy Cztery i właściciela parkingu, co może podlegać zmianie w trakcie procesu sprzedaży.

Klient jest zobowiązany do zweryfikowania zgodności zakupionej usługi z zamówieniem. Jeśli wystąpią niezgodności, Klient powinien niezwłocznie zgłosić je do obsługi parkingu. W przeciwnym razie usługa może nie być możliwa do zrealizowania.

§ 9 POTWIERDZENIE ZAKUPU USŁUGI

Potwierdzenie zakupu usługi zostanie wysłane przez Trzy Cztery w formie dokumentu PDF w wiadomości e-mail na adres Klienta, zgodnie z terminem opisanym w opisie usługi.

Trzy Cztery nie ponosi odpowiedzialności za konsekwencje podania nieprawidłowego adresu e-mail przez Klienta podczas składania zamówienia.

§ 10 ANULOWANIE I PRZEDŁUŻANIE REZERWACJI

Anulowanie rezerwacji można dokonać poprzez formularz kontaktowy, e-mail, telefonicznie lub za pośrednictwem panelu rezerwacji użytkownika.

Bezpłatna anulacja rezerwacji jest możliwa tylko do 24 godzin przed planowanym przyjazdem na parking.

Zwroty pieniędzy będą dokonywane w ciągu 14 dni od daty przesłania oświadczenia o odstąpieniu od umowy, zgodnie z wybranym kanałem płatności (karta płatnicza lub przelew).
Oświadczenie o odstąpieniu od umowy można przesłać:
e-mail’em na adres: biuro@ktwparking.pl,
drogą pocztową: na adres parkingu: KTW Parking zlokalizowany przy ul. Transportowa 4; 42-625 Pyrzowice
lub poprzez formularz kontaktowy na stronie: https://ktwparking.pl/kontakt-ktw-parking-pyrzowice/
Zapłacona kwota zostanie zwrócona na to samo konto, z którego dokonano płatności za usługę.

W przypadku przedłużenia rezerwacji, będzie naliczona standardowa opłata parkingowa obowiązująca na parkingu zgodnie z aktualnym cennikiem. Klient będzie zobowiązany do uregulowania kosztów dodatkowej opłaty na parkingu.

§ 11 OBSŁUGA KLIENTA I REKLAMACJE DOTYCZĄCE SERWISU INTERNETOWEGO

Trzy Cztery podejmuje działania w celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania serwisu internetowego, zgodnie z aktualną wiedzą techniczną. Zobowiązuje się również do usuwania wszelkich nieprawidłowości zgłoszonych przez Użytkowników w rozsądnym terminie.

Użytkownik ma obowiązek bezzwłocznie informować Trzy Cztery o wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w działaniu serwisu internetowego.

Nieprawidłowości związane z serwisem oraz inne kwestie dotyczące obsługi Klienta, w tym reklamacje dotyczące zakupu usługi, można zgłaszać pisemnie na podany adres lub mailowo.

W reklamacji Użytkownik powinien podać swoje dane oraz opisać nieprawidłowość związana z działaniem serwisu.

Trzy Cztery zobowiązuje się do rozpatrzenia reklamacji w ciągu 30 dni, a w przypadku niemożności – poinformowania Użytkownika o terminie rozpatrzenia.

§ 12 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Regulamin wchodzi w życie od dnia 1 kwietnia 2023 roku.

Trzy Cztery zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Regulaminie z powodów prawnych lub organizacyjnych. Nowe przepisy zaczną obowiązywać wraz z datą zmiany.

Regulamin dostępny jest na stronie Trzy Cztery i w siedzibie firmy. Użytkownicy mogą uzyskać dostęp do niego w dowolnym momencie przez odsyłacz na stronie głównej serwisu.

Trzy Cztery ma prawo do czasowych przerw w funkcjonowaniu serwisu z przyczyn technicznych i nie ponosi odpowiedzialności wobec Użytkowników ani Klientów z tego powodu.

Jeśli którykolwiek punkt Regulaminu zostanie uznany za nieważny lub niemożliwy do wykonania, pozostałe punkty wciąż obowiązują.

Regulamin jest zgodny z prawem polskim i to prawo ma zastosowanie do jego interpretacji, zwłaszcza w przypadkach nieuregulowanych w tekście.

Rozstrzyganie sporów wynikających z Regulaminu należy do właściwego sądu na terenie siedziby Trzy Cztery.